TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

6.ledna si připomínáme klanění mágů, či mudrců z Východu, které vedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma. V Jeruzalémě ztratili spolehlivé vedení hvězdy, proto se ptali na novorozeného krále židovského. Dozvěděli se pouze o proroctví, že z Betléma vyjde vládce, který bude panovat izraelskému lidu.

V králi Herodovi zpráva vyvolala velmi zlé úmysly. A mudrci za městem opět uviděli hvězdu, která se pohybovala před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě, kterému přišli vzdát hold. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu.

Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. - To nám vypráví evangelium dnešní slavnosti. Jeho zvěst předchází proroctví Izaiáše:

"Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu." (Iz 60,6)

I my letos poprvé můžeme potkat koledníky v Tachově a okolí. Po požehnání Mgr.p.Václavem Vojtíškem se koledníci rozejdou po Tachově s kasičkami označenými logem charity. S každou skupinkou koledníků bude jeden dospělý, který  na vyžádání předloží průkaz zmocněnce popř.i OP.

Pokud budete mít zájem i o požehnání vašich bytů, kontaktujte prosím pana faráře Mgr. Václava Vojtíška po mši (seznam kdy se konají mše najdete v rozpisu mší) popř. dopoledne telefonem na farní kancelář 374 722 525.