Trochu z dějepisu

Jako vztyčený prst ukazuje k nebi nad Tachovem již po staletí věž farního kostela,zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté.Romantizující výraz věže může klamat návštěvníky, protože historie kostela je velmi dlouhá se starobylým původem města.

Založení Tachova Přemyslem Otakarem I bylo součástí královských kolonizačních záměrů v západočeském pomezí.Město zde bylo vybudováno jako obranný bod. V rodícím se městě musela být ustavena nová farnost, jejimž prvním svatostánkem se stal kostel sv.Václava.

Ovšem již v době Přemysla II., kdy se město začalo rychle rozrůstat, přestal malý kostelík postačovat.Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového farního kostela zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté.Založení kostela bylo datováno rokem 1265, ale výstavba zjevně nepokračovala zcela plynule. Stavebně odlišné fáze jsou dodnes na kostele patrné. K dokončení stavební podsady kostela došlo až v roce 1329.

V tomto roce předal Jan Lucemburský celou stavbu do správy řádů Křížovníků s červenou hvězdou.O necelé století později se ale již o kostele hovoří jako o zpustlém, a že i vnitřní zařízení je v poničeném stavu. To je pravděpodobně důsledek husitských válek.V roce 1492 postihl město Tachov rozsáhlý požár ,který zachvátil hrad i kostel.Následky se odstraňovaly velmi pomalu, ale po dokončení oprav v roce 1558 vyhořel kostel znovu.V roce 1618 byl kostel vypleněn luterány: 7 oltářů bylo rozbito, posvátné relikvie byly rozšlapány, kostelní majetek vyrabován

V té době kostel vypleněný luterány dostává postupně nové vybavení, většinou z darů měšťanů. Obnova postupovala poměrně rychle.Při opravě kostela byly změněny střechy věže i chrámu a do věže byly osazeny nové zvony.Do 17.století byla bybudována trojice barokních oltářů,kazatelna a vzniklo devět soch světců na pilířích lodi.

Na konci 19.stletí je kostel opět v havarijním stavu. Plány na opravu vypracoval Josef Mocker a k přestavbě došlo v letech 1904-1908. Kostel dostal novou střechu s gotizujícími vikýři. Zdaleka viditelnou změnou byla úprava kostelní věže.Sem byla vyzdvižena vysoká špičatá střecha,která překryla i dosud volné vnější strážní ochozy. V rozích paty věže byly vystavěny čtyři věžice. Interiérové vybavení kostela bylo zachováno.

Do dějin města zasáhla druhá světová válka. Dne 14.2.1945 byla při náletu poškozena severní loď kostela. K posledním stavebním úpravám došlo v šedesátých letech 20.století po požáru věže.Tento požár,který vypukl v noci z 20. na 21. listopadu 1963, zničil krov a střechu věže i kostela. Nové zastřešení, které je věrnou kopií bylo dokončeno postupně až v letech 1967-1968.

V roce 1975 památkáři navrhovali barevnost interiéru podle drobných nálezů, které přečkaly puritistickou regotizaci. Červené vybarvení kamenných klenebních žeber se však neuskutečnilo. V roce 1995 byly do oken jižní části presbyteria vsazeny rekonstrukce kamenných kružeb a okna presbyteria osazena novými vitrážemi.