POPELEČNÍ STŘEDA

 

POSELSTVÍ PAPEŽE K POSTNÍ DOBĚ

Jako každým rokem, tak i letos Svatý otec vydává  poselství k Postní době, které je důležitou dobou pro všechny věřící. Má v ní vastně dojít k duchovní obnově, neboli k obnově našeho vztahu k Bohu. Měli bychom si skrze ostní úsilí více uvědomovat, Boží lásku a možná i skrze to postní úsilí na tuto Boží lásku odpovídat.

V letošním poselství svatý otec rozebírá pouze jedinný verš z listu Židům a to konkrétně verš 24 z desáté kapitoly tohoto listu: "Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům." Papež nás vybízí k tomu, abychom nemysleli jen na sebe a starali se jeden o druhého. Abychom vnímali svou zodpovědnost jeden za druhého i v tom co se týče víry. Pak v další části svého poselství zdůrazňuje slova "jeden o druhého" a připomíná tak dar vzájemnosti. A poslední část svého poselství věnuje slovům: „pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům“ Zdůrazňuje zde abychom v sobě obnovili úsilí kráčet společně ke svatosti..Celé znění poselství k Postní době naleznete zde poselství papeže.pdf (103,6 kB)

 

- V 18.00 HOD.mše svatá v Tachově v kostele Nanebevzetí Panny Marie

- Při mši svaté bude udělován "popelec" ( znamení lidské pomíjivosti a touhy činnit pokání za své hříchy).Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.

- Ten kdo se z vážnách důvodů nedostane na bohoslužbu popeleční středy, bude popelec udělován dodatečně při mši svaté na 1.neděli postní. Během doby postní bude každý pátek podvečer v Tachově v kostele Nanebevzetí Panny Marie modlitba křížové cesty.

Při mši svaté na Popeleční středu proběhne svěcení popela a udělování popelce. Na znamení, že se chceme skutečně obrátit,

budeme všichni označeni na čele posvěceným popelem. Přitom uslyšíme slova kněze: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš!“

Právě při označování popelem si máme všichni – jeden vedle druhého – uvědomit a přiznat svou hříšnost, aby naše společná příprava

na velikonoce přinesla hluboký duchovní užitek.

Popeleční středa a Velký pátek jsou odpradávna tzv.dny přísného postu, což znamená zdrženlivost od masitých pokrmů a zároveň újma v dávce pokrmu (jen jedenkráte za den je možno se najísti dosyta a pak během dne už jen dvě malá občerstvení) - netýká se těžce pracujících a nemocných. Tento církevní předpis zavazuje dospělé katolíky od 18-60 let. Mladší a starší se mají zdržet jen masitých pokrmů, ale dávku jídla krátit nemusí.

- Během doby postní se má člověk dále zdržovat všech činností, které jsou v rozporu s vážností této doby (odtud plyne doporučení zřeknout se všech lidových veselic a tanečních zábav).

- Během postní doby se nezdobí oltáře v kostele květinami a nezpívá se slavné aleluja a Gloria - na znamení smutku a soucitu s trpícím Spasitelem Ježíšem Kristem. 

KRÁTKÉ POSTNÍ ZAMYŠLENÍ:

Postní doba začíná Popeleční středou a trvá do slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční). Je to plných čtyřicet dní, během nichž se nám vystřídá pět postních nedělí: pražná-černá-družebná-kýchavná-smrtná (bližší vysvětlení v části Masopust). Fialová barva liturgických rouch naznačuje, že jde o dobu kajícnosti. A svoji kajícnost projevujeme půstem, sebezáporem, modlitbou křížové cesty a skutky lásky k bližním. Postní doba nás taky vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k většímu sebeovládání. Půst znamená něco si dobrovolně odříci. Půst nám dává příležitost zjistit, zda jsme ještě lidmi svobodnými anebo jsme svázanými otroky.

Otroky svých vášní, choutek, libůstek a zamilovaných věcí. Míru mé osobní svobody mi ukáže to, zda jsem schopen se oblíbené věci či libůstky na čas zříci. Často se lidé dušují - nejsem závislý na alkoholu, tabáku, televizi...atd. Dokážeme sami sobě půstem, že jsme svobodní a nezávislí. Když se nám to podaří, bude to mít ještě další efekt. Za nespotřebované radosti ušetříme čas i peníze. A co s nimi? Peníze můžeme poslat na nějaký dobročinný účel - potřebných rukou kolem nás je vztaženo více než dost. A čas? Věnujme jej těm, kteří na to tak toužebně čekají - svým nejbližším, rodině,dětem, přátelům.....

Závěrem tedy shrňme:

- půst nás vede k vlastnímu sebezdokonalení a k pokoření vlastního egoismu.

- půst nás přibližuje našemu Bohu, když slouži jako smírná oběť za naše hříchy.

Mnoho Božího požehnání do bojů, které povedeme sami se sebou vyprošuje P.Václav Vojtíšek